Hiperbaria tlenowa a autyzmu

Jedną z dostępnych dla pacjentów autystycznych metod terapeutycznych jest hiperbaria tlenowa. Cel pracy. Celem pracy była ocena roli hiperbarii tlenowej w terapii dziecka zdiagnozowanego z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Materiał i metoda. Badaniu poddano 60 pacjentów z diagnozą autyzmu. Terapia obejmowała 40 zabiegów hiperbarii tlenowej. Zabiegi były wykonywane w komorze hiperbarycznej, ciśnienie 1,5 ata, czas ekspozycji na tlen to 60 min. Pacjenci byli oceniani według subiektywnej oceny rodziców testami CARS i CGI, przed przystąpieniem do terapii HBOT oraz po jej zakończeniu. 

Wnioski. Przeprowadzone badanie oparte na subiektywnej ocenie rodziców potwierdziło skuteczność prowadzenia tlenoterapii hiperbarycznej u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem. 

Opisany powyżej proces znajduje odzwierciedlenie w działaniu HBOT, do którego literatura medyczna zalicza: -zwiększenie procesu tworzenia nowych naczyń krwionośnych (angiogenezy); -działanie przeciwzapalne poprzez zminimalizowanie produkcji białek odpowiedzialnych za mechanizm procesu zapalnego (CRP i cytokiny); -poprzez tworzenie nowych naczyń oraz zmniejszenie stanu zapalnego zwiększeniu ulega przepływ krwi; -zwiększenie aktywności enzymów wykazujących działanie przeciwutleniające, dlatego też hiperbaria wykazuje właściwości zmniejszające stres oksydacyjny; -dzięki tlenoterapii, wzrostowi ulega liczba mitochondriów oraz wzrasta aktywność już istniejących organelli komórkowych; -regulacja i poprawa funkcjonowania układu immunologicznego; -wykazuje działanie antybakteryjne, antywirusowe oraz antydrożdżakowe; -odnotowuje się również zwiększoną produkcję komórek macierzystych w szpiku kostnym; -działanie antydepresyjne poprzez wzmożoną produkcję serotoniny 11.

Rossignol w swoich wielu publikacjach wskazuje, iż dzięki działaniu HBOT poprawie ulegają parametry fizjologiczne charakterystyczne dla ASD. Po terapii hiperbarycznej zauważono następujące zmiany:

- zwiększona perfuzja w obszarze mózgu;

- złagodzenie stanu zapalnego systemu nerwowego;

- złagodzenie gastroenterologicznego stanu zapalnego;

- regulacja pracy układu odpornościowego;

- obniżenie stresu oksydacyjnego;

- poprawa działania mitochondriów;

- poprawa mechanizmów działania neurotransmiterów;

- poprawa funkcji enzymów detoksykacyjnych;

Wpływ hiperbarii tlenowej na terapię dzieci ze spektrum autyzmu 121 Fizjoterapia – wiedza i doświadczenie

- obniżenie dysbiozy (patologiczna flora bakteryjna jelit);

- wzrost komórek macierzystych oraz porfiryn [23]. 

Mając na uwadze doniesienia naukowe, do terapii HBOT zastosowano komory niskociśnieniowe 1,5 atm. W trakcie sesji w komorze hiperbarycznej pacjentom podawano czysty tlen z 60 minutową ekspozycją. Cykl terapeutyczny obejmował 40 zabiegów. Wykorzystano również narzędzia pomiarowe w postaci skal CGI i CARS, gdzie rodzice w sposób subiektywny oceniali swoje dzieci przed terapią i po jej zakończeniu. Interpretacja zabranych publikacji naukowych wraz z analizą wyników, przeprowadzoną na cele tej pracy, pozwoliła potwierdzić skuteczność stosowania terapii hiperbarycznej w rehabilitacji dzieci z ASD.

W n i o s k i

Analiza wyników badanych pacjentów pozwoliła na postawienie następujących wniosków:

1. Terapia HBOT wpływa na pewnego stopnia zmniejszenie ciężkości choroby oraz na obniżenie poziomu autyzmu (według subiektywnej oceny rodziców wyrażona w skalach CARS i CGI). Obszar największej poprawy, to obszar odpowiedzi emocjonalnej.

2. Zmiana wskaźnika „ciężkości choroby” (subiektywna ocena rodziców w skali CGI) w trakcie terapii hiperbarycznej nie wpływa na zmianę poziomu autyzmu (subiektywna ocena rodziców w skali CARS).

3. W pracy stwierdzono, że kobiety nie różnią się od mężczyzn pod względem ciężkości choroby oraz poprawy choroby (CGI) jak i poziomu autyzmu (CARS).

4. Stwierdzono, że osoby, które posiadają wyższy poziom poprawy w zakresie wskaźnika „ciężkości choroby” (w skali CGI) posiadają również wyższy poziom autyzmu po terapii (CARS). 

Źródło:

Piotr Poniewierski1 , Anna Kostiukow1 , Włodzimierz Samborski1 1 Klinika Reumatologii i Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wpływ hiperbarii tlenowej na terapię dzieci ze spektrum autyzmu  - The influence of Hyperbaric Oxygen Therapy on the therapy of children with the autism spectrum disorder

 

Problem autyzmu, a zwłaszcza autyzmu wczesnodziecięcego jako całościowego zaburzenia rozwojowego został dostrzeżony 60 lat temu. Powstało już tysiące prac poświęconych autyzmowi. Szczególnego znaczenia nabiera zintegrowanie zgromadzonej wiedzy na ten temat. Pomimo, iż dokonano olbrzymiego postępu w tej dziedzinie, współczesna nauka nadal nie jest w stanie rozwiązać w pełni tego problemu. Brakuje odpowiedzi  na podstawowe pytania. Nie wiemy jaka jest przyczyna autyzmu, jakie są mechanizmy patogenezy. Dlatego jest tak trudno znaleźć w pełni skuteczne metody terapii. Autyzm występuje w rodzinach każdego typu, bogatych i biednych, miejskich i wiejskich, wykształconych i niewykształconych, w każdej grupie etnicznej i kulturowej na całym świecie. Częstotliwość występowania określa się na 4-5, a w niektórych krajach nawet do 10-15 przypadków na 10 000 osób.

Na świecie terapia hiperbaryczna u dzieci z autyzmem jest powszechnie stosowana. Dzieci bardzo dobrze reagują na tę terapię. W bardzo dużej ilości przypadków przywracana jest umiejętność mowy, skupiania się, a także nauki. Poprawiają się zachowania i ogólny stan dziecka.

Powodem poprawy, przy takiej terapii, jest zmniejszenie stanu zapalnego i usprawnienie przepływu tlenu w mózgu. Zwiększenie stężenia tego gazu w organizmie może również skutkować szybszą regeneracją tkanek oraz usprawnieniem mechanizmu naprawy genów.

"Nie mówimy oczywiście o wyleczeniu, ale o poprawie pewnych elementów zachowania, niektórych funkcji i jakości życia autystycznych dzieci" - mówi dr Dan Rossignol z International Child Development Resource Centre na Florydzie.

W tej chwili w Polsce wiele klinik stosujących terapie hiperbaryczną w komorach o ciśnieniu pracy 1.5 ATA u małych pacjentów obserwuje znaczną poprawę stanu dzieci, jak również zwiększoną odpowiedź dzieci na ich dalszą rehabilitację. Terapia hiperbaryczna dla dzieci wykorzystywana jest w klinikach jak również indywidualnie w domach.