Laryngologia

Jednym z najczęstszych wskazań do leczenia za pomocą tlenoterapii hiperbarycznej jest właśnie nagła głuchota. W Niemczech aż 80% wszystkich chorych korzystających z zabiegów tlenoterapii hiperbarycznej kierowanych jest na zabiegi z powodu zaburzeń czynności ucha środkowego. 

Komórki czuciowe ucha wewnętrznego nie mają pełnego bezpośredniego zaopatrzenia w tlen drogą naczyniową, dlatego też tlenoterapia hiperbaryczna jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. Tlen podany pod ciśnieniem poprawia właściwości reologiczne i mikrokrążenie, co skutkuje optymalizacją warunków regeneracji struktur ucha wewnętrznego.

Według badań prowadzonych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie aż „77% chorych leczonych w komorze hiperbarycznej stwierdziło ustąpienie lub zmniejszenie natężenia subiektywnych dolegliwości.” Co ważne, metoda ta jest całkowicie bezpieczna – u żadnego z chorych korzystającego z zabiegu tlenoterapii hiperbarycznej nie wystąpiły działania niepożądane terapii.

Według German Society for ENT-Diseases, Head and Neck Surgery do leczenia tlenoterapią hiperbaryczną kwalifikują się następujące choroby narządu słuchu

  • szumy uszne wywołane urazem akustycznym, urazem czaszki, nagłą utrata słuchu, chorobą Meniere’a,
  • utrata słuchu związana z chorobą Meniere’a, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym, urazem czaszki, infekcją,
  • głuchota związana z nagłą utratą słuchu, chorobą Meniere’a, powikłaniami pooperacyjnymi, uszkodzeniem ślimaka, uszną postacią półpaśca, urazem ciśnieniowym, uszkodzeniem toksycznym, urazem akustycznym,
  • zawroty głowy związane z ostrą utratą czynności obwodowej części błędnika, podrażnieniem i uszkodzeniem ślimaka, chorobą Meniere’a, nagłą utratą słuchu.

Już wiele badań naukowych potwierdza, że tlenoterapia hiperbaryczna przynosi bardzo dobre rezultaty w leczeniu nagłej głuchoty. Jak potwierdzają specjaliści, wczesne rozpoczęcie leczenia tlenem hiperbarycznym istotnie poprawia rokowanie pacjenta, a nawet powoduje całkowite ustąpienie zaburzeń słuchu. Najczęściej już seria 10 zabiegów może być wystarczająca. Czasami jednak trzeba wykonać nawet trzy takie serie.


"HBO jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. [...]. Przy podniesieniu ciśnienia do 1,6 bara, ciśnienie parcjalne tlenu wzrasta o 563% w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Obserwowano, że podwyższone ciśnienie parcjalne O2 utrzymuje się także po zakończeniu terapii w komorze hiperbarycznej i 1 h po jej zakończeniu jest o ok. 60% wyższe od normalnego. Poprzez poprawienie właściwości reologicznych i mikrokrążenia terapia tlenem hiperbarycznym optymalizuje warunki regeneracji struktur ucha wewnętrznego.[...] 

  • Terapia tlenem hiperbarycznym wraz ze steroidoterapią, podawaniem leków nootropowych i naczyniowych jest metodą przynoszącą dobre rezultaty w leczeniu nagłej głuchoty.
  • Wczesne rozpoczęcie leczenia tlenem hiperbarycznym istotnie poprawia rokowanie. 

 "Ocena wyników leczenia nagłej głuchoty idiopatycznej z zastosowaniem terapii tlenem hiperbarycznym": Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor, Kornel Szczygielski, Jacek Usowski, Jacek Piechocki, Dariusz Jurkiewicz -Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Kierownik: prof. dr hab. n. med. D. Jurkiewicz, Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Kierownik: J. Piechocki


Nagły niedosłuch czuciowo - nerwowy (NNCN)

Wnioski z randomizowanych, kontrolowanych projektów badawczych prowadzonych w latach 1972-2002 w celu opracowania skutecznej metody leczenia NNCN podkreślają wartość terapii hiperbarycznej jako dobrej metody w leczeniu tego schorzenia. Lamm i wsp. przeprowadzili badanie obejmujące 2338 chorych leczonych tlenem hiperbarycznym pomiędzy 2 a 6 tygodniem od wystąpienia NNCN. U 54,3 % uzyskano poprawę słuchu większą niż 20 dB, u 32,3 % - 10-20 dB, u 13,4% - mniej niż 10 dB.

Racic i wsp. i Fattori i wsp. uznają HBO jako metodę pierwotnego leczenia NNCN skuteczniejszą niż leki reologiczne. Inci i wsp. i Murakawa i wsp.. podnoszą szczególną wartość HBO terapii NNCN po uprzednim nieskutecznym jego farmakologicznym leczeniu.

Źródło: Waldemar Narożny, Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa,Gardła i Krtani AM w Gdańsku, "Hiperbaria tlenowa w patologii ucha wewnętrznego - fakty i mity"


"Po raz pierwszy Waldemar stracił słuch w 2006 r. Nagle zaczął gorzej słyszeć na prawe ucho. Natychmiast zgłosił się do lekarza, który stwierdził ubytek słuchu na poziomie 40 dB. Został skierowany na zabiegi w komorze hiperbarycznej.
– W uchu znajdują się struktury nerwowe, które są bardzo wrażliwe na niedotlenienie – mówi dr n. med. Anna Fabijańska z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. – Zadaniem terapii hiperbarycznej, w której wykorzystuje się tlen pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym, jest maksymalne dotlenienie komórek słuchowych, aby zapobiec ich trwałemu uszkodzeniu. Standardowe leczenie w przypadkach nagłej głuchoty obejmuje również podawanie leków sterydowych i leków naczyniowych, poprawiających krążenie krwi w obrębie ucha i mózgu. Połączenie tych trzech metod daje najlepsze efekty."

Źródło: http://slysze.inz.waw.pl/nagla-gluchota-o-swojej-walce-o-odzyskanie-sluchu-opowiada-pacjent-instytutu-waldemar-smirnow/​


"... Badanie to, podobnie jak w innych badaniach, wykazało, że stosowanie HBO2 u osób z ostrym ISSHL w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy słuchu i zmniejszenia szumu w uszach..."

Źródło:The Clinical Efficacy of Hyperbaric Oxygen Therapy in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss and Tinnitus Gaitanou Konstantina1*, George Fildissis2, Sofia Zyga3 and George Baltopoulos4 1.Faculty of Nursing, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 2. Professor of Critical care and Hyperbaric Medic, Hyperbaric Oxygen Unit, Athens University Faculty of Nursing, Athens, Greece 3. Chair of Nursing Department, Chair of Nursing Department, University of Peloponnese, Sparta, Greece 4. Professor of Critical Care, Professor of Critical Care, Athens University, Faculty of Nursing, Athens, Greece


"...W wybranych schorzeniach głowy i szyi tlen hiperbaryczny może stać się uzupełnieniem metod terapii, którymi dysponują otolaryngolodzy dziecięcy. Tlen hiperbaryczny stosowany jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego wydaje się poprawiać wyniki słuchowe terapii NNCN..."

Źródło: http://docplayer.pl/35514226-Hiperbaria-tlenowa-u-dzieci-z-naglym-niedosluchem-czuciowo-nerwowym.html​


Uraz akustyczny a terapia hiperbaryczna

Uraz akustyczny to uszkodzenie słuchu wywołane hałasem. Ostry uraz akustyczny wywoływany jest przez fale dźwiękowe o natężeniu powyżej 130 dB (eksplozja, huk), zaś przewlekły długotrwałym umiarkowanym hałasem (ok. 80-85 dB, np. słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki dokanałowe).

Praca Pilgramm i Schumann`a (1985) przeprowadzona na żołnierzach po urazie akustycznym wykazała, że tlenoterapia hiperbaryczna przynosi lepsze efekty leczenia niż farmakoterapia.
Natomiast podczas badań Fakrhy i wsp. (2007) największą poprawę słuchu (średnio o 40 dB) uzyskano w grupie, w której połączono hiperbarię tlenową z leczeniem standardowym.

Specjaliści zalecają rozpoczęcie leczenia w komorze hiperbarycznej już w 3 dobie od powstania urazu akustycznego, aby zoptymalizować skuteczność HBOT.