Laryngologia - słuch

"HBO jest jedyną znaną metodą zwiększającą ciśnienie parcjalne tlenu w uchu wewnętrznym. [...]. Przy podniesieniu ciśnienia do 1,6 bara, ciśnienie parcjalne tlenu wzrasta o 563% w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Obserwowano, że podwyższone ciśnienie parcjalne O2 utrzymuje się także po zakończeniu terapii w komorze hiperbarycznej i 1 h po jej zakończeniu jest o ok. 60% wyższe od normalnego. Poprzez poprawienie właściwości reologicznych i mikrokrążenia terapia tlenem hiperbarycznym optymalizuje warunki regeneracji struktur ucha wewnętrznego.[...] 

  • Terapia tlenem hiperbarycznym wraz ze steroidoterapią, podawaniem leków nootropowych i naczyniowych jest metodą przynoszącą dobre rezultaty w leczeniu nagłej głuchoty.
  • Wczesne rozpoczęcie leczenia tlenem hiperbarycznym istotnie poprawia rokowanie. 

 "Ocena wyników leczenia nagłej głuchoty idiopatycznej z zastosowaniem terapii tlenem hiperbarycznym": Marcin Jadczak, Piotr Rapiejko, Ireneusz Kantor, Kornel Szczygielski, Jacek Usowski, Jacek Piechocki, Dariusz Jurkiewicz -Klinika Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej - Kierownik: prof. dr hab. n. med. D. Jurkiewicz, Mazowieckie Centrum Terapii Hiperbarycznej i Leczenia Ran - Kierownik: J. Piechocki


Nagły niedosłuch czuciowo - nerwowy (NNCN)

Wnioski z randomizowanych, kontrolowanych projektów badawczych prowadzonych w latach 1972-2002 w celu opracowania skutecznej metody leczenia NNCN podkreślają wartość terapii hiperbarycznej jako dobrej metody w leczeniu tego schorzenia. Lamm i wsp. przeprowadzili badanie obejmujące 2338 chorych leczonych tlenem hiperbarycznym pomiędzy 2 a 6 tygodniem od wystąpienia NNCN. U 54,3 % uzyskano poprawę słuchu większą niż 20 dB, u 32,3 % - 10-20 dB, u 13,4% - mniej niż 10 dB.

Racic i wsp. i Fattori i wsp. uznają HBO jako metodę pierwotnego leczenia NNCN skuteczniejszą niż leki reologiczne. Inci i wsp. i Murakawa i wsp.. podnoszą szczególną wartość HBO terapii NNCN po uprzednim nieskutecznym jego farmakologicznym leczeniu.

Źródło: Waldemar Narożny, Katedra i Klinika Chorób Uszu, Nosa,Gardła i Krtani AM w Gdańsku, "Hiperbaria tlenowa w patologii ucha wewnętrznego - fakty i mity"


"Po raz pierwszy Waldemar stracił słuch w 2006 r. Nagle zaczął gorzej słyszeć na prawe ucho. Natychmiast zgłosił się do lekarza, który stwierdził ubytek słuchu na poziomie 40 dB. Został skierowany na zabiegi w komorze hiperbarycznej.
– W uchu znajdują się struktury nerwowe, które są bardzo wrażliwe na niedotlenienie – mówi dr n. med. Anna Fabijańska z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. – Zadaniem terapii hiperbarycznej, w której wykorzystuje się tlen pod zwiększonym ciśnieniem parcjalnym, jest maksymalne dotlenienie komórek słuchowych, aby zapobiec ich trwałemu uszkodzeniu. Standardowe leczenie w przypadkach nagłej głuchoty obejmuje również podawanie leków sterydowych i leków naczyniowych, poprawiających krążenie krwi w obrębie ucha i mózgu. Połączenie tych trzech metod daje najlepsze efekty."

Źródło: http://slysze.inz.waw.pl/nagla-gluchota-o-swojej-walce-o-odzyskanie-sluchu-opowiada-pacjent-instytutu-waldemar-smirnow/​


"... Badanie to, podobnie jak w innych badaniach, wykazało, że stosowanie HBO2 u osób z ostrym ISSHL w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy słuchu i zmniejszenia szumu w uszach..."

Źródło:The Clinical Efficacy of Hyperbaric Oxygen Therapy in Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss and Tinnitus Gaitanou Konstantina1*, George Fildissis2, Sofia Zyga3 and George Baltopoulos4 1.Faculty of Nursing, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 2. Professor of Critical care and Hyperbaric Medic, Hyperbaric Oxygen Unit, Athens University Faculty of Nursing, Athens, Greece 3. Chair of Nursing Department, Chair of Nursing Department, University of Peloponnese, Sparta, Greece 4. Professor of Critical Care, Professor of Critical Care, Athens University, Faculty of Nursing, Athens, Greece


"...W wybranych schorzeniach głowy i szyi tlen hiperbaryczny może stać się uzupełnieniem metod terapii, którymi dysponują otolaryngolodzy dziecięcy. Tlen hiperbaryczny stosowany jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego wydaje się poprawiać wyniki słuchowe terapii NNCN..."

Źródło: http://docplayer.pl/35514226-Hiperbaria-tlenowa-u-dzieci-z-naglym-niedosluchem-czuciowo-nerwowym.html​


Uraz akustyczny a terapia hiperbaryczna

Uraz akustyczny to uszkodzenie słuchu wywołane hałasem. Ostry uraz akustyczny wywoływany jest przez fale dźwiękowe o natężeniu powyżej 130 dB (eksplozja, huk), zaś przewlekły długotrwałym umiarkowanym hałasem (ok. 80-85 dB, np. słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki dokanałowe).

Praca Pilgramm i Schumann`a (1985) przeprowadzona na żołnierzach po urazie akustycznym wykazała, że tlenoterapia hiperbaryczna przynosi lepsze efekty leczenia niż farmakoterapia.
Natomiast podczas badań Fakrhy i wsp. (2007) największą poprawę słuchu (średnio o 40 dB) uzyskano w grupie, w której połączono hiperbarię tlenową z leczeniem standardowym.

Specjaliści zalecają rozpoczęcie leczenia w komorze hiperbarycznej już w 3 dobie od powstania urazu akustycznego, aby zoptymalizować skuteczność HBOT.