Terapia tlenowa (HBOT) w leczeniu zmiany stopy cukrzycowej. Randomizowane kontrolowane badanie prospektywne.

Dziś przedstawiamy Państwu wyniki badań prospektywnych na temat wykorzystania HBOT w leczeniu powikłań stopy cukrzycowej. Na początku aby ocenić przydatność badań klinicznych należy poznać ich rodzaje i definicję. Dziś poznamy definicję badań prospektywnych a więc:

Badanie prospektywne (prospective study):

1. model badania, w którym oceniane punkty końcowe (efekty zdrowotne) pojawią się w obserwowanej próbie w przyszłości w stosunku do początku obserwacji

2. badanie, w którym grupa uczestników jest rekrutowana i obserwowana zgodnie z kryteriami opisanymi w protokole.Badania prospektywne we współczesnej medycynie

Badania kohortowe, czyli prospektywne, to działania, które polegają na badaniu zdarzenia, które wystąpiło niedawno. Rozwiązanie to często stanowi dopełnienie badań klinicznych w zakresie nowych leków czy metod leczenia. Dzięki badaniom kohortowym można m.in. określić częstotliwość występowania określonych skutków ubocznych podczas przyjmowania konkretnego leku. W przypadku badań kohortowych istnieje możliwość przygotowania wszystkich elementów wchodzących w skład przedsięwzięcia, począwszy od określenia i zebrania grupy badanych osób, a na szczegółowej analizie uzyskanych efektów skończywszy.Hierarchia schematów badawczych ze względu na możliwość udowadniania:1. Randomizowane badania kliniczne;2. Prospektywne badania kohortowe;3. Retrospektywne badania kohortowe;4. Badania kliniczno-kontrolne (case-control);5. Opisy przypadków, badania ekologiczne i przekrojowe.Terapia Tlenowa w leczeniu zmiany stopy cukrzycowej. Randomizowane kontrolowane badanie prospektywne. Niniejszy protokół został opracowany przez Grupę Roboczą 4 akcji COST B14- Oxygen Therapy in the treatment of diabetic foot lesion. A randomised controlled prospective study. This protocol has been designed by the Working group 4 of the COST action B14.Krytyczna i fundamentalna rola tlenu w fizjologii gojenia ran jest dobrze udokumentowana (14-15). Przegląd wpływu tlenu na gojenie ran jest przedstawiony przez Brakora i Sheffield (16). Niedotlenienie może nie tylko zaburzyć lub zatrzymać gojenie się ran, ale może również poważnie zaburzać funkcję zabijania bakterii prze leukocyty (17-18).Wiele czynników wpływa na upośledzenie utlenowania stopy cukrzycowej (19-20).Pomiary prężności tlenu w tkankach (TcPO2) (nie mylić z SpO2 0 saturacją) w niegojących się ranach cukrzycowych wykazały wartości znacznie poniżej tych, przy których można spodziewać się gojenia ran. Oddychanie 100% O2 w warunkach normalnych (1ATA) nie podniósł wystarczająco TcPO2. Wykazano, że hiperbaryczna terapia tlenowa jest w stanie: zwiększyć ciśnienie tlenu w tkankach u niektórych pacjentów z cukrzycą z przewlekłymi ranami. Uzyskano bezpośrednią odpowiedź i zaobserwowano odpowiedź z biegiem czasu. Ten wywołany przez HBO wzrost TcPO2 jest predyktorem powodzenia leczenia, nawet z początkowo niskim TcPO2 w warunkach normalnych (powietrze) i braku wzrostu przy podaży tlenu normobarycznego (21-23).Uzasadnienie stosowania HBO w gojących się ranach cukrzycowych można podsumować jako: Rany cukrzycowe są wielodrobnoustrojowe z dużą częstością występowania organizmów beztlenowych. HBO zwiększa zdolność leukocytów do zabijania bakterii (24-26), jest zabójcza dla niektórych beztlenowych bakterii i hamuje tworzenie toksyn przez niektóre beztlenowce (27-29). HBO zwiększa elastyczność czerwonych krwinek i działa synergistycznie na przepływ krwi z pentoksyfiliną (30-32). HBO zmniejsza obrzęk tkanek (33). HBO utrzymuje wewnątrzkomórkowy trifosforan adenozyny (34). HBO utrzymuje natlenienie tkanek przy braku hemoglobiny (35). HBO stymuluje proliferację fibroblastów, zwiększa tworzenie kolagenu i jego odkładanie, sprzyja szybszemu wzrostowi naczyń włosowatych (17-18, 36-37). HBO przerywa peroksydację lipidów (ich rozpad) (38-39).http://www.oxynet.org/02COSTinfo/Public/DFL_Protocol.pdf